Óvodai beíratás

Tartalomhoz ugrás

Óvodai beíratás

...:::Kerkateskánd község honlapja:::...
Közzététel szerző: admin itt Tájékoztatás · Kedd 21 Már 2023
ÓVODAI BEÍRATÁS


TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT SZÜLŐKET, HOGY A LOVÁSZI INTÉZMÉNYIRÁNYÍTÓ TÁRSULÁS ÁLTAL FENNTARTOTT LOVÁSZI ÓVODA SZÉKHELY INTÉZMÉNYÉBE

2023/2024-ES NEVELÉSI ÉVRE A GYERMEKEKET AZ ALÁBBI IDŐPONTOKBAN LEHET BEÍRATNI

LOVÁSZI SZÉKHELY INTÉZMÉNY:
IDŐPONTJA:
  • 2023. ÁPRILIS 20. NAPJÁN 700-1130 ÓRA
  • 2023. ÁPRILIS 21. NAPJÁN 1300-1600 ÓRA

BEÍRATÁS MÓDJA: SZEMÉLYESEN
HELYSZÍN: 8878 LOVÁSZI, KÚTFEJ UTCA 110.
ÉRDEKLŐDNI: 06-30/160-2378-AS TELEFONSZÁMON VAGY A lovasziovi@freemail.hu EMAIL CÍMEN

Óvodába az a gyermek iratható be,
  • aki, 2023. augusztus 31-ig, 3. életévüket betölti
  • aki, 2023. szeptember 1-ig, illetve a nevelési év során betölti a 2,5. életévüket, és a 2023/2024-es nevelési évben igénybe kívánja venni az óvodát.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodákban biztosított. A gyermek csak egy óvodába iratható be.
Az óvodai nevelési év 2023. szeptember 1-jén kezdődik, és 2024. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.
Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben gyermek 2023. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, 2023. szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni. Ebből adódóan – a családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével - minden hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

Kérem a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak a gyermekük óvodába történő beíratásáról.

Lovászi, 2023. március 21.
Kovács Ferenc sk.
                                                                                                                                        elnökVissza a tartalomhoz